Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne transfuzji w krytycznej opiece ad 6

Podgrupa tych pacjentów została nieodwracalnie przeniesiona z jednej grupy na drugą, gdy lekarze podawali lub wstrzymywali transfuzję krwinek czerwonych. Ogólna stopa zwrotów wyniosła 1,8 procent (15 z 838): 2,6 procent (11) w grupie strategii liberalnych i procent (4) w grupie strategii ograniczającej (P = 0,12). Biorąc pod uwagę, że badacze wiedzieli o przypisaniach pacjentów do leczenia, inne interwencje mogły mieć wpływ na wyniki. Stosowanie leków, w tym leków wazoaktywnych; podawanie płynów i dzienny bilans płynów; a stosowanie cewników płucno-tętniczych było podobne w obu grupach podczas całego pobytu na oddziale intensywnej terapii (P = 0,15). Wykorzystanie innych interwencji, takich jak dializa, wentylacja mechaniczna i zabiegi chirurgiczne również było podobne (P = 0,58).
Mierniki rezultatu
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki. Pierwotny wynik – stopa zgonu z wszystkich przyczyn w ciągu 30 dni po przyjęciu na oddział intensywnej opieki – wynosił 18,7% w grupie strategii ograniczającej i 23,3% w grupie liberalnej (przedział ufności 95% dla różnicy między grupy, -0,84 procent do 10,2 procent, P = 0,11) (tabela 2). Wskaźniki umieralności podczas hospitalizacji były niższe w grupie strategii restrykcyjnej (22,2% w porównaniu z 28,1%, P = 0,05). Inne wskaźniki umieralności, w tym wskaźnik umieralności podczas całego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (13,9% w porównaniu z 16,2%, P = 0,29) i 60-dniowej śmiertelności (22,7% w stosunku do 26,5%, P = 0,23) były również niższe w grupie strategii ograniczającej strategię, ale nie w znaczący sposób.
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki przeżycia Kaplan-Meier w 30 dni po przyjęciu na oddział intensywnej terapii w grupach strategii restrykcyjnych i grupach strategii liberalnych. Panel A pokazuje krzywe przeżycia dla wszystkich pacjentów w badanych grupach. Panel B pokazuje krzywe przeżycia w podgrupie pacjentów z oceną APACHE II wynoszącą 20 lub mniej. Panel C pokazuje krzywe przeżycia w podgrupie pacjentów, którzy byli młodsi niż 55 lat.
Krzywe przeżycia Kaplan-Meier były podobne dla całej grupy pacjentów, ale były znacząco różne w podgrupie pacjentów z wynikiem APACHE II wynoszącym 20 lub mniej (P = 0,02) oraz w podgrupie pacjentów, którzy byli młodsi niż 55 lata (P = 0,02) (rysunek 2A, rysunek 2B i rysunek 2C). Nieskorygowany iloraz szans dla śmierci w ciągu 30 dni w grupie strategii restrykcyjnej w porównaniu z grupą liberalno-strategiczną wyniósł 0,75 (P = 0,09). Korekta dotycząca wpływu wieku, wyniku APACHE II, rozpoznania i współistniejących chorób przy zastosowaniu analizy regresji logistycznej nie zmieniła znacząco ilorazu szans (iloraz szans, 0,72, przedział ufności 95%, od 0,50 do 1,07, P = 0,07).
Liczba pacjentów z niewydolnością wielonarządową (więcej niż trzy narządy), która była analizowana jako zmienna dychotomiczna (obecna lub nieobecna) dla każdego z siedmiu układów narządów18, nie różniła się istotnie między grupą restrykcyjną a grupami o charakterze liberalno-strategicznym (5.3 procent vs 4,3 procent, P = 0,36). Średni wynik dysfunkcji wielu narządów był nieznacznie niższy w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie strategii liberalnej (8,3 . 4,6 vs
[patrz też: celiprolol, citalopram, ambroksol ]
[patrz też: objawy wirusa hiv, active food supplements polska, leki anorektyczne ]