Niezwykle prosty genom leży u podłoża wysoce złośliwych rabinów pediatrycznych

Rak jest zasadniczo uważany za chorobę genetyczną, a liczne mutacje są uważane za niezbędne do napędzania jego wzrostu. Jednak istnienie genomicznie stabilnych raków i pojawienie się mutacji w genach, które kodują remodelery chromatyny, zwiększa prawdopodobieństwo, że zaburzenie budowy chromatyny i regulacja epigenetyczna będą w stanie stymulować powstawanie raka. Tutaj zsekwencjonowaliśmy egzaminy 35 raków rabdoroidalnych, wysoce agresywnych raków we wczesnym dzieciństwie charakteryzujących się bialleliczną utratą SMARCB1, podjednostki kompleksu przebudowy chromatyny SWI / SNF. Zidentyfikowaliśmy wyjątkowo niską liczbę mutacji, przy czym utrata SMARCB1 była zasadniczo jedynym powtarzającym się zdarzeniem. Rzeczywiście, w 2 z raków nie było innych zidentyfikowanych mutacji. Nasze wyniki pokazują, że wysokie współczynniki mutacji są zbędne dla genezy raków powodowanych przez mutację kompleksu przebudowy chromatyny. W związku z tym rak może być niezwykle prostą genetycznie chorobą. Wprowadzenie Rak uważa się powszechnie za powstały w wyniku mutacji DNA, które zmieniają funkcję wielu genów (1). Rzeczywiście, większość genomów raka jest aneuploidami, zawiera amplifikacje i delecje, i zazwyczaj ma setki do tysięcy mutacji punktu DNA. Jednak nie wszystkie nowotwory są koniecznie tak złożone, jak niektóre wysoce agresywne guzy, są diploidalne. Wielkoskalowe projekty sekwencjonowania wykazały, że wskaźniki mutacji wykazują 10- do 100-krotne różnice między typami raka, a nawet pomiędzy różnymi rodzajami raka tego samego typu (2, 3). Nawet w typach nowotworów o najwyższych wskaźnikach mutacji często występują pojedyncze przypadki, które zawierają o wiele mniej mutacji. Rodzi to fundamentalne pytanie o naturę raka: jak proste mogą być genomy wysoce agresywnych nowotworów. Raki Rhabdoida (RT) są użytecznym typem raka, z którym można by odpowiedzieć na te pytania. Te niezwykle agresywne dziecięce raki mózgu, nerek i tkanek miękkich są wysoce złośliwe, lokalnie inwazyjne, często przerzutowe, a szczególnie śmiertelne (4), a jednak są zazwyczaj diploidalne i nie mają aberracji genomowych wykrywalnych przez macierze SNP (5). Raki o wczesnym początku są również okazją do zbadania genomu raka przed nabyciem znacznej liczby mutacji związanych z wiekiem, z których zdecydowana większość jest prawdopodobnie mutacjami dla pasażerów. Niemal jednolite bialleliczne, inaktywujące mutacje w SMARCB1 (znanym również jako SNF5, INI1 i BAF47), gen, który koduje podjednostkę rdzeniową kompleksu przebudowy chromatyny SWI / SNF (6, 7), jest cechą charakterystyczną RT. Zmiany w genach biorących udział w remodelacji chromatyny, a szczególnie w genach kodujących podjednostki SWI / SNF (8), są coraz częściej identyfikowane w szerokim zakresie raków, co zwiększa możliwość, że rozregulowanie epigenetyczne może być centralnym mechanizmem onkogenezy. Wyniki i dyskusja Uzyskaliśmy DNA z 32 próbek wstępnego badania SMARCB1 z mutacją RT, z których 20 pochodziło z mózgu, 3 z nerki, a 9 z innych tkanek miękkich (Tabela uzupełniająca 1, materiał uzupełniający dostępny online z tym artykułem; doi: 10.1172 / JCI64400DS1)
[przypisy: nowotwór płuc objawy, olx puck, numer statystyczny choroby ]