Hematopoietic Stem-Cell Transplantation do leczenia ciężkich połączonych niedoborów odporności ad 8

W czasie ostatniej oceny 45 z 72 przeżywających dzieci otrzymywało terapię zastępczą immunoglobuliną w celu zapobiegania bakteryjnym i powszechnym infekcjom wirusowym, ponieważ nie wykazano jeszcze zdolności do wytwarzania ochronnych przeciwciał. Jednakże, IgA i izohemaglutyniny wykryto u 11 z tych 45 dzieci, co sugeruje, że mogą one ostatecznie być w stanie przerwać terapię zastępczą immunoglobuliną. Ostatnie postępy w identyfikacji molekularnych przyczyn ciężkiego złożonego niedoboru odporności umożliwiły nam zbadanie mutacji choroby w odniesieniu do wyniku hematopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych. Większość dzieci z łańcuchem y lub niedoborem JAK3, które nie miały żadnych dowodów na komórki B pochodzące od dawcy, nadal miało słabą funkcję komórek B, co wykazano przez brak przełączania izotypów po immunizacji bakteriofagiem .X174 (dane nie przedstawione) oraz brak normalnej produkcji IgA, IgM, IgE i izohemaglutynin in vivo. Tak więc normalne komórki macierzyste, które dojrzewają u dzieci z łańcuchem y lub niedoborem JAK3 rozwinęły się w normalne komórki T, ale nie często rozwijały się w normalne komórki B; komórki B gospodarza u tych dzieci prawdopodobnie nie działały, ponieważ brakowało w nich normalnych receptorów cytokin. W przeciwieństwie do tego, większość dzieci z niedoborem deaminazy adenozyny lub łańcucha . receptora interleukiny-7 i tych z autosomalnym recesywnym ciężkim złożonym niedoborem odporności o nieznanej molekularnej przyczynie miało dobrą funkcję komórek B gospodarza, co wskazuje, że te mutacje nie niekorzystnie wpływa na funkcję limfocytów B.
Przed przeszczepem liczba i funkcja komórek NK była najniższa u niemowląt z łańcuchem . lub niedoborem JAK3, podczas gdy były one wyższe niż u niemowląt z większością innych rodzajów ciężkiego złożonego niedoboru odporności. Po transplantacji większość osób z łańcuchem . lub niedoborem JAK3 nadal miała bardzo niską liczbę komórek NK i niską funkcję komórek, podczas gdy liczba i aktywność komórek NK była normalna u pacjentów z innymi typami choroby.
Zdolność dawania połowicznie dopasowanego (haploidentycznego), pozbawionego komórek T szpiku rodzicielskiego niemowlętom z ciężkim złożonym niedoborem odporności była niezwykłym postępem terapeutycznym, ale nie jest to doskonałe leczenie. W ciągu trzech do czterech miesięcy, w których komórki macierzyste dawcy muszą się rozwinąć w dojrzałe, funkcjonujące komórki T, niemowlę jest podatne na infekcje wirusowe. Chemioterapia podawana przed przeszczepieniem nie przyspiesza rekonstytucji układu odpornościowego, zwiększa podatność biorcy na infekcję i wymaga stosowania cyklosporyny, która przedłuża niedobór komórek T. 40. Słaba funkcja limfocytów B u dzieci z łańcuchem .c lub niedoborem JAK3 w których nie rozwijają się komórki B dawcy, niektórzy lekarze stosowali warunkowanie wstępnej transplantacji. Jednak chemioterapia nie gwarantuje, że komórki B dawcy będą się rozwijać, a ryzyko związane z chemioterapią przeważa nad potencjalnym rozwojem funkcji limfocytów B. 40 Oporność na przeszczepienie została przezwyciężona u wszystkich z wyjątkiem trzech pacjentów dzięki zastosowaniu boostera T zubożenie komórek w komórkę od rodzica, bez warunkowania chemoterapeutycznego przed przeszczepieniem.
Transplantacja krwi łożyskowej od niepowiązanych dawców jest obciążona problemami ze względu na ryzyko GVHD
[więcej w: bikalutamid, klimakterium, dabrafenib ]
[podobne: objawy chłoniaka, objawy chorej tarczycy, olx krapkowice ]