Hematopoietic Stem-Cell Transplantation do leczenia ciężkich połączonych niedoborów odporności ad 5

Siedem z dziewięciorga dzieci z niedoborem deaminazy adenozyny, którym podano haploidentyczny szpik kostny pozbawiony komórek T, żyło od 1,6 do 15,6 lat po przeszczepie, z hematopoetycznym chimeryzmem w sześciu. Jedno dziecko z niedoborem deaminazy adenozyny otrzymało deaminazę bydlęcej adenozyny modyfikowanej glikolem polietylenowym po dwóch ojcowskich hematopoetycznych przeszczepach komórek macierzystych. W przeciwieństwie do jednolitego rozwoju komórek T od dawców, komórki B w większości przypadków pochodziły od biorcy. Jednak 5 z 12 biorców identycznego szpiku HLA i 21 z 60 biorców haploidentycznego szpiku miało niektóre komórki B dawcy (zakres, 2 procent do 100 procent wszystkich komórek B, średni [. SE], 56 . 8 procent).
Fenotypy limfocytów
Rysunek 2. Figura 2. Średnia (. SE) Liczba komórek CD20 + B, komórek CD3 + T i komórek NK CD16 + przed przeszczepem (panel A) i według najnowszej oceny po transplantacji (panel B), w zależności od typu Ciężkie połączone niedobory odporności. Liczby limfocytów krwi obwodowej dla dobranych pod względem wieku normalnych kontroli pochodzą z firmy Altman35. Średnie liczby B i komórek NK przed przeszczepieniem u dzieci z łańcuchem ., JAK3 lub niedoborem deaminazy adenozyny były istotnie różne od tych w zdrowych kontrolach ( Panel A, P <0,001), według testów Wilcoxona i Tukeya. Liczba komórek B po transplantacji u dzieci z niedoborem JAK3 lub deaminazy adenozyny była również znacząco różna od tej w normalnych grupach kontrolnych (panel B, P <0,001). Liczby powyżej słupków wskazują liczbę dzieci w każdej grupie. IL-7R. oznacza łańcuch . receptora interleukiny-7 i deaminazę adenozyny ADA.
Niemowlęta, niezależnie od rodzaju genetycznego ciężkiego złożonego niedoboru odporności, miały przed szczepieniem wyraźne fenotypy limfocytów (Figura 2A) .4 Wszystkie niemowlęta miały głęboki niedobór limfocytów T, a gdy obecne były komórki T, zazwyczaj były to macierzyńskie limfocyty T, które przekroczył łożysko. U jednego niemowlęcia z niedoborem JAK3 na prezentacji przedstawiono 8268 krążących matczynych limfocytów T na milimetr sześcienny. Liczba komórek B była podwyższona u wszystkich niemowląt, z wyjątkiem tych z niedoborem deaminazy adenozyny, ale były one najwyższe u niemowląt z łańcuchem .c lub niedoborem JAK3 (P <0,001). Liczba komórek NK była najniższa u pacjentów z łańcuchem .c, JAK3 lub niedoborem deaminazy adenozyny (P <0,001), ale była podwyższona u pacjentów z niedoborem w łańcuchu . receptora interleukiny-7 (P <0,001) i były prawidłowe u osób z autosomalną chorobą recesywną o nieznanej przyczynie oraz u chłopców z nieznanymi typami choroby.4
W najnowszej ocenie (ryc. 2B) średnia liczba limfocytów T u 72 przeżywających dzieci mieściła się w zakresie prawidłowym dla osób z niedoborem w łańcuchu .c, w deaminazie adenozyny lub w łańcuchu . receptora interleukiny-7 oraz u osób z ciężkim złożonym niedoborem odporności z nieznanej przyczyny, ale liczba komórek T była podwyższona u osób z niedoborem JAK3 i tuż poniżej normalnego zakresu u osób z autosomalnym recesywnym typem choroby. Średnia liczba limfocytów T CD4 + i CD8 + mieściła się w prawidłowym zakresie we wszystkich grupach po przeszczepie (dane nieukazane)
[hasła pokrewne: ceftriakson, bromazepam, alprazolam ]
[hasła pokrewne: olej z nasion wiesiołka, olej z wiesiolka, olejek z wiesiołka ]